Najlepše se zahvaljujemo g. Petru Jovanoviču, slikarju in kiparju, ki nam je velikodušno podaril 19 grafičnih del, prav tako se za izkazano podporo zahvaljujemo podjetju EFAFLEX INŽENIRING d. o. o., Ljubljana ter vsem, ki ste nam namenili del dohodnine.

Predavanja in izobraževanja za svojce s strani zunanjih strokovnih delavcev

V okviru te dejavnosti se obravnavajo različne téme: medicinski model nastanka bolezni, obravnava različnih motenj oz. simptomov, različne oblike zdravljenja in rehabilitacije, pomen vzdrževalnega medikamentoznega zdravljenja, krepitev motivacije za zdravljenje svojca, obravnava aktualnih življenjskih tém, razumevanje in obvladovanje stresa, učenje različnih tehnik sproščanja (z gibanjem, zvokom, meditacijo itd.), učenje tehnik za obvladovanje tesnobe, učenje tehnik za izboljšavo spomina, izboljšanje kakovosti medosebnih odnosov, ipd.

­Sodelovanje na mednarodni ravni – članstvo v mednarodni organizaciji EUFAMI

Združenje HUMANA je pravnomočni član evropskega združenja svojcev oseb z duševno boleznijo EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness), ki ima sedež v Leuvenu v Belgiji. 

­Ustanovitev Odbora svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju Slovenije

Februarja 2004 je HUMANA v sodelovanju s Atonom, Altro, Feniksom, Ozaro, Šentom, in Vezmi (to so nevladne organizacije, ki delujejo na področju duševnega zdravja) ustanovila Odbor svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju Slovenije, ki je leta 2008 s civilno iniciativo pripomogel k temu, da je bil končno sprejet Zakon o duševnem zdravju. Namen Odbora je doseganje boljše medsebojne povezanosti, tesnejšega sodelovanja in usklajenega delovanja svojcev ter njihovih organizacij, oblikovanje skupnih ciljev in prioritet dela ter enotnega programa pri urejanju skupinske problematike, aktivno sodelovanje pri zakonodaji na področju duševnega zdravja, konstruktivni vpliv na pristojne inštitucije in organizacije v Republiki Sloveniji ter zavzemanje za izboljšanje zdravstvenih storitev in življenjskih pogojev oseb s težavami v duševnem zdravju. 

Sodelovanje na lokalni in državni ravni

Sodelujemo s Psihiatrično bolnišnico Begunje in Psihiatrično kliniko Ljubljana ‒ Polje, ki podpirata našo dejavnost. Dobro sodelujemo tudi s Centrom za socialno delo Kranj. Izvajanje programa Komunikacijsko-rehabilitacijska povezava svojcev so nam s sofinanciranjem omogočili  FIHO, MO Kranj, Ministrstvo za zdravje in Občina Naklo. Združenje HUMANA na lokalni ravni sodeluje tudi z različnimi nevladnimi organizacijami. Skupaj z društvi Ozara, Šent, Korak in DAM smo se združili v lokalno koordinacijsko skupino (LKS) s skupnim imenom Objemi življenje. Namen skupine je osveščati širšo javnost o programih, ki nudijo pomoč pri težavah v duševnem zdravju na območju UE Kranj, razvijati različne oblike dejavnosti in pomoči za uporabnike psihiatričnih uslug ter njihove svojce, starše in prostovoljce ter antistigmatizacija duševnega zdravja.

Skupne aktivnosti svojcev

V Združenju HUMANA se svojci povezujejo z namenom enotnega in močnejšega nastopanja v javnosti, spremembe odnosa družbe do oseb s težavami v duševnem zdravju, tesnejšega stika s stroko, sodelovanja z zdravstvenimi, socialnimi in upravnimi ustanovami, uveljavljanja pravic in nudenja pomoči uporabnikom s težavami v duševnem zdravju pri integraciji v družbeno skupnost, obveščanja javnosti o problemih, s katerimi se srečujejo svojci in uporabniki, in z namenom organizacije dela pri delovnem usposabljanju. Združenje HUMANA svojce spodbuja tudi k sproščenemu in aktivnemu preživljanju prostega časa, zato organizira pohode v hribe, balinanje, kulturne prireditve, različna praznovanja itd.

Redno svetovalno in izobraževalno delo s skupino svojcev

Skupino, ki je namenjena terapevtskemu delu s svojci, vodi za to delo usposobljena oseba. Za svojce je izredno pomembno, da poslušajo izkušnje drugih svojcev, načine reševanja njihovih težav in da z njimi delijo svoje izkušnje. Spoznavanje s podobnimi stiskami in problemi svojcem omogoča lažje reševanje lastnih težav in prenašanje lastnega bremena. Poleg tega je skupina namenjena obravnavi različnih tém: informiranje o (novih) zdravilih in obvladovanje njihovih stranskih učinkov, poznavanje simptomov bolezni in primerno reagiranje nanje, učenje ustreznega izražanja čustev in ustreznejše reakcije na bolezen, razumevanje bolnikovih potreb, izboljšanje duševnega zdravja družine, krepitev starševske oz. zakonske koalicije, postopno povečanje odgovornosti in samostojnosti svojca s težavami v duševnem zdravju, njegova reintegracija v družbeno skupnost …

Program soomogočajo

Program in delovanje Humane, združenja svojcev pri skrbi za mentalno zdravje sofinancira FIHO. Stališča Humane, združenja svojcev, ne izražajo stališč FIHO.